Thanksgiving 2005 (26 Nov 2005) - DMVpix
Christopher and Sydney practicing roping a steer.

Christopher and Sydney practicing roping a steer.