Elizabeth Seton @ DJO Varsity (29 Oct 2013) - DMVpix